PL EN RU

NASZE  PROJEKTY

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 

 

 

Lubelskie Centrum Informacji Europejskiej

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
Al. Spółdzielczości Pracy 28, lok. 4
20-126 Lublin / Poland

tel. +48 81 442 00 15
 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

"Najlepszym sposobem na zdobycie i zatrzymanie klientów jest nieustanne myślenie o tym, jak zaoferować im więcej za mniej."

Robert Kotler

 

Zarządzanie finansami

 

U podstaw dobrego zarządzania firmą leży skuteczne zarządzanie finansami. 
Aby móc podejmować właściwe decyzje, niezbędny jest łatwy dostęp do rzetelnych informacji o stanie firmy.

Formy współpracy:

 • indywidualne spotkania (executive coaching) z właścicielami firmy/kadrą zarządzającą w celu omówienia kluczowych aspektów zarządzania finansami w firmie;
 • szkolenia biznesowe z zakresu: analiza finansowa, zarządzanie płynnością firmy, księgowość w działalności gospodarczej, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, tworzenie biznes planów, ocena finansowa projektów inwestycyjnych,
 • doradztwo w zakresie oceny aktualnej sytuacji ekonomicznej firmy w oparciu o analizę wskaźnikową sprawozdań finansowych, programy naprawcze, wprowadzenie systemu budżetowania i controlingu, optymalizacja kosztów prowadzenia działalności, optymalizacja pozycji bilansowych, ocena sprawności i bezpieczeństwa obiegu towarów, dokumentów i pieniędzy, analiza umów długookresowych pod kątem ponoszonych z tego tytułu kosztów, pozyskania finansowania, ocena rentowności produktów i grup produktów, przeprowadzenie pełnej analizy finansowej pod kątem optymalnego dopasowania zarządzania finansami do strategii firmy,

 

 

Budżetowanie

 

System budżetowania umożliwia uzyskiwanie szczegółowych informacji o stronie przychodowej, oraz kosztowej firmy, poprzez odniesienie realizacji do poszczególnych zaplanowanych w budżecie pozycji. Jest doskonałym narzędziem kontroli przebiegu zdarzeń gospodarczych oraz ich konsekwencji finansowych.

Formy współpracy:

 • indywidualne spotkania (executive coaching) z właścicielami firmy/kadrą zarządzającą w celu omówienia kluczowych aspektów budżetowania w firmie;
 • doradztwo w zakresie opracowania budżetu – wskazanie ośrodków przychodowo/kosztowych i koordynowanie prac nad tworzonymi przez nie budżetami cząstkowymi, scalenie poszczególnych budżetów, kontrola realizacji budżetu i ocena.

 

 

Pozyskiwanie finansowania

 

Znajomość procedur bankowych, kryteriów oceny zdolności i wiarygodności kredytowej stosowanych przez instytucje finansowe ułatwia poruszanie się w tym środowisku i zwiększa szanse na osiągnięcie sukcesu. Pozyskanie finansowania poprzez instytucje finansowe jest tylko jedną z możliwości uzyskania dodatkowych środków finansowych przez firmę.

Formy współpracy:

 • indywidualne spotkania (executive coaching) z właścicielami firmy/kadrą zarządzającą w celu omówienia potrzeb finansowych firmy i aktualnej sytuacji finansowej;
 • szkolenia biznesowe z zakresu możliwości pozyskania środków finansowych z instytucji finansowych, funduszy zewnętrznych oraz innych źródeł;
 • doradztwo - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej (wniosku
  o dofinansowanie, studium wykonalności do przedsięwzięcia inwestycyjnego, oceny oddziaływania na środowisko), analizy ekonomiczno-finansowej, wniosku kredytowego.

 

 

Biznesplany

 

W nowoczesnej gospodarce rynkowej planowanie stało się nieodmiennym elementem prawidłowego funkcjonowania firmy. Szybko zmieniająca się sytuacja rynkowa wymusza tworzenie i realizowanie planów odpornych na zachodzące zmiany i elastycznych na tyle, aby móc je dostosowywać do nowych warunków.

Formy współpracy:

 • indywidualne spotkania (executive coaching) z właścicielami firmy/kadrą zarządzającą w celu omówienia potrzeb firmy (powstanie nowej firmy, rozwój działalności);
 • szkolenia biznesowe z zakresu przygotowania biznesplanu;
 • doradztwo - w zakresie wykonania biznesplanu dla przedsiębiorstwa, zarówno na cele pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności, np. kredytu, leasingu, środków z funduszu kapitałowego, jak też w celu planowania działalności operacyjnej, planowania marketingowego i finansowo – kosztowego w toku zarządzania firmą.

 

 

Analizy ekonomiczno-finansowe

 

Analizy finansowe i ekonomiczne są nieodłącznym elementem wykorzystywanym przez osoby zarządzające na etapie podejmowania decyzji strategicznych
i operacyjnych. Wiedza na temat aktualnej płynności finansowej, rentowności, efektywności operacyjnej, etc., pozwala na reagowanie z odpowiednim wyprzedzeniem na potencjalne zagrożenia i ułatwia wykorzystywanie pojawiających się szans.

Formy współpracy:

 • doradztwo - w zakresie opracowania analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa lub przedsięwzięcia;
 • konsultacje na etapie realizacji przedsięwzięcia.
Copyright © Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego | projekt Platimati.com