PL EN RU

NASZE  PROJEKTY

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 

 

 

Lubelskie Centrum Informacji Europejskiej

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
Al. Spółdzielczości Pracy 28, lok. 4
20-126 Lublin / Poland

tel. +48 81 442 00 15
 

ZARZĄDZANIE

"Połowa zmartwień tego świata wywoływana jest przez ludzi, którzy próbują podejmować decyzje, nim zdobędą wystarczającą wiedzę, by móc te decyzje podejmować".

Herbert E.Hawkes

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Kluczowym elementem z punktu widzenia realizacji każdej koncepcji biznesowej - strategii firmy, jest dobór pracowników, rozwój kompetencji pracowników oraz motywacja pracowników i ich satysfakcja z pracy. Jakość zarządzania zasobami ludzkimi w każdej organizacji bezpośrednio wpływa na uzyskiwane przez nią wyniki.

Formy współpracy:

 • indywidualne spotkania (executive coaching) z właścicielami/kadrą zarządzającą w celu identyfikacji problemów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi i analiza ich występowania;
 • szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi;
 • doradztwo mające na celu przygotowanie i przeprowadzanie badań satysfakcji pracowników, projektowanie systemów rozwoju kompetencji pracowników, tworzenie indywidualnych planów rozwoju pracowników
  i systemów ocen pracowniczych.

 

 

Zarządzanie projektami

 

Wdrożenie strategii firmy jest ściśle związane ze sprawnością w zakresie realizacji projektów rozwojowych, modernizacyjnych i produkcyjnych, w tym także projektów inwestycyjnych. Kluczową kwestią jest szybkość i koszt realizacji tego typu przedsięwzięć oraz ich trafność weryfikowana poprzez stopień realizacji zakładanych celów.

Formy współpracy:

 • indywidualne spotkania (executive coaching) z właścicielami/kadrą zarządzającą w celu identyfikacji problemów w obszarze zarządzania projektami, pomoc w doborze narzędzi niezbędnych do zarządzania projektami;
 • szkolenia z zakresu zarządzania projektami;
 • doradztwo mające na celu przygotowanie projektów (definiowanie celów projektu, dobór i system zarządzania zespołem projektowym, określanie zadań w projekcie, analiza ryzyka projektowego, przygotowanie harmonogramu projektu, wyznaczenie ścieżki krytycznej, opracowanie systemu monitorowania realizacji projektu) oraz opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania projektami w firmie i ich analiza wraz z oceną efektów zrealizowanych projektów.

 

 

Zarządzanie procesami

 

Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności, poprawa efektywności przedsiębiorstwa, podnoszenie jakości oferowanych produktów lub usług, poprawa komunikacji w organizacji, to tylko niektóre korzyści wynikające z zastosowania wiedzy i doświadczeń z zakresu zarządzania procesami.

Formy współpracy:

 • indywidualne spotkania (executive coaching) z właścicielami/kadrą zarządzającą w celu analizy procesów biznesowych firmy;
 • doradztwo mające na celu optymalizację procesów biznesowych, przygotowanie i wdrażanie systemów pomiaru procesów biznesowych, optymalizację procesów produkcyjnych, zarządzanie łańcuchem dostaw, tworzenie i wdrażanie procedur oraz optymalizację struktur organizacyjnych.

 

 

Zarządzanie zmianą

 

Zmiana w zarządzaniu jest pojęciem bardzo ogólnym i oznacza zarówno planowane jak i nieplanowane, pożądane i niepożądane zdarzenia i procesy. Zarządzanie zmianą jest procesem. Nie przebiega według gotowych schematów i prowadzi do rezultatów, które nie są do końca określone, ponieważ zachodzą w zespole ludzkim. Jednym z czynników zaburzającym przebieg procesu jest opór pracowników wobec zmiany. Nasze działania przyczynią się do świadomego i aktywnego zarządzania zmianą gospodarczą w przedsiębiorstwie jako narzędzia rozwoju firmy, uzyskania umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem oraz zasobami ludzkimi w trakcie trwania procesów zmian zachodzących w przedsiębiorstwie oraz uzyskania umiejętności wdrażania procesu zmiany w różnorakich obszarach aktywności przedsiębiorstwa.

Formy współpracy

 • indywidualne spotkania (executive coaching) z właścicielami/kadrą zarządzającą w celu identyfikacji problemów w obszarze zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie;
 • szkolenia z zakresu zarządzania zmianą;
 • doradztwo mające na celu przygotowanie i przeprowadzanie analiz
  oraz opracowanie strategii przewidywania i zarzadzania zmianą.

 

 

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa – społeczna odpowiedzialność biznesu

 

Wypracowanie i realizacja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsibility) CSR są niezbędne firmom, które w dobie globalizacji zamierzają utrzymać się na rynku i chcą być postrzegane jako przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne oraz dbające o środowisko naturalne i ekologię. Jest to równoznaczne z koniecznością planowania długofalowego, które pozwoli osiągnąć najlepsze rezultaty poprzez połączenie aspektów: ekonomicznego, społecznego
i ekologicznego.

Formy współpracy:

 • indywidualne spotkania (executive coaching) z właścicielami/kadrą zarządzającą w celu omówienia punktów wyjścia do budowania zrównoważonego biznesu;
 • doradztwo - przeprowadzenie niezbędnych analiz oraz przygotowanie strategii CSR.

 

 

Zarządzanie przedsiębiorstwami rodzinnymi (family business)

 

Firmy rodzinne stanowią specyficzny typ przedsiębiorstw i charakteryzują się własnymi regułami funkcjonowania. Przeprowadzone badania wskazują na występowanie w firmach rodzinnych problemów związanych ze specyfiką sektora MMSP, jak również szczególnych problemów związanych z rodzinną własnością i zarządem.

Formy współpracy:

 • indywidualne spotkania (executive coaching) z właścicielami firmy w celu omówienia barier rozwoju podmiotu gospodarczego związanych ze strategiami rozwoju, finansowaniem i barierami prawnymi i kulturowymi;
 • doradztwo - w zakresie rozpoczęcia działalności i prowadzenia firmy rodzinnej lub wzrostu efektywności funkcjonowania firmy działającej, stworzenie skutecznej i stabilnej strategii rozwoju;
 • doradztwo – w zakresie przekształcania formy prawnej, np. z działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę z ograniczona odpowiedzialnością;
 • doradztwo dotyczące sukcesji w firmie rodzinnej – to znaczy wprowadzania młodego pokolenia rodziny do firmy, przekazywania im obowiązków związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem, a w końcowym etapie własności prawnej.
Copyright © Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego | projekt Platimati.com