PL EN RU

NASZE  PROJEKTY

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 

 

 

Lubelskie Centrum Informacji Europejskiej

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
Al. Spółdzielczości Pracy 28, lok. 4
20-126 Lublin / Poland

tel. +48 81 442 00 15
 

Dialog społeczny

 

“Włącz się w dialog” – decyduj razem z nami!

 

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego w partnerstwie z Miastem Lubartów realizuje projekt „Włącz się w dialog”. Program współpracy samorządu ze społecznością lokalną Miasta Lubartów na rzecz rozwoju dialogu obywatelskiego. Projekt współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem projektu jest:

Wzmocnienie jakości, efektywności i rozwój konsultacji społecznych na ternie Miasta Lubartów poprzez nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie planowania oraz wdrażania narzędzi i technik konsultacyjnych.

 

Cel szkoleń i wizyt studyjnych

 • Podniesienie poziomu wiedzy oraz nabycie umiejętności samodzielnego prowadzenia konsultacji oraz dialogu społecznego przez pracowników samorządu miasta Lubartów i przedstawicieli organizacji społecznych
 • Nabycie praktycznej wiedzy i podniesienie kompetencji w zakresie przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z realizacją inwestycji infrastrukturalnych
 • Poznanie dobrych praktyk i nabycie doświadczeń w zakresie mechanizmów przeprowadzania konsultacji społecznych

 

Uczestnicy projektu

Projekt skierowany jest do przedstawicieli samorząd, jednostek organizacyjnych oraz do organizacji pozarządowych z ternu miasta Lubartów, które aktywnie uczestniczą w procesie konsultacji społecznych oraz planują włączenie się do dialogu społecznego.

 

W ramach projektu przewidujemy:

 • Budowę internetowej platformy komunikacyjnej www.konsultacje.lubartow.pl, która przyczyni się do efektywnej komunikacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną i społecznością lokalną
 • Przeprowadzenie szkolenia wyjazdowego  w zakresie form, technik, narzędzi prowadzenia konsultacji społecznych
 • Przeprowadzenie szkolenia wyjazdowego dotyczącego zasad prowadzenia konsultacji społecznych w zakresie inwestycji infrastrukturalnych
 • Organizację wizyty studyjnej w miastach, które wdrożyły narzędzia i techniki konsultacji społecznych
 • Organizację warsztatów konsultacyjnych dotyczących opracowania Strategii Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Strategii Rozwoju Lokalnego Miasta Lubartów
 • Przeprowadzenie naukowo-praktycznej konferencji z udziałem przedstawicieli jednostek samorządowych, lokalnych społeczności i środowisk naukowych we współpracy z Wydziałem Politologii UMCS
 • Prowadzenie doradztwa specjalistycznego w zakresie form i technik konsultacji społecznych

 

Efektem realizacji projektu będzie:

Umiejętne zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych

Usprawnienie procesu stanowienia prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych

Utworzenie internetowej platformy komunikacyjnej 

Wdrożenie pracowników Urzędu Miasta Lubartów do koordynowania procesów konsultacji społecznych

Wzmocnienie i rozwój dialogu społecznego w celu ułatwienia współpracy administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi

Zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności miasta Lubartów w procesy decydowania i tworzenia polityk publicznych.

 

Platforma komunikacyjna www.konsultacje.lubartow.pl

 • Odbiorcami platformy będą mieszkańcy, organizacje społeczne oraz samorząd miasta Lubartów.
 • Platforma zawierać będzie aktualne informacje dotyczące planowanych, przeprowadzonych oraz zakończonych konsultacji społecznych w mieście Lubartów, propozycji zmian prawa lokalnego, przygotowanych dokumentów strategicznych, planów oraz koncepcji rozwojowych.
 • Lokalna społeczność będzie mieć swobodny dostęp do zamieszczania swoich uwag i opinii w procesach konsultacji.
 • Z platformy będą mogły korzysta dzieci i młodzież. Zostaną tam zamieszczone gry symulacyjne związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnych, w tym ochrony środowiska i kształtowania postaw obywatelskich.

 

Biuro Projektu

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego

ul. Unicka 4, lok. 206 (parter)

20-126 Lublin

Tel/Fax: +48 81 442 00 16

Tel: +48 81 442 00 15

e-mail: fundacja@rozwojlokalny.pl

www.rozwojlokalny.pl/dialogspoleczny

www.konsultacje.lubartow.pl

 

Partner Projektu

Miasto Lubartów

ul. Jana Pawła II 12

tel. +48 855 22 73

e-mail: poczta@um.lubartow.pl

www.lubartow.pl

 

Jak zostać uczestnikiem projektu?

Należy zapoznać się oraz wypełnić załączoną poniżej dokumentację.

Następnie przesłać ją lub złożyć w biurze Projektu.  

 

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA PROJEKTU:          

Regulamin rekrutacji do projektu 

Formularz zgłoszeniowy  

Deklaracja udziału w Projekcie   

Oświadcznie o danych osobowych   

Program szkolenia - Formy, techniki i narzędzia konsultacji społecznych

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!

Copyright © Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego | projekt Platimati.com