PL EN RU

NASZE  PROJEKTY

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 

 

 

Lubelskie Centrum Informacji Europejskiej

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
Al. Spółdzielczości Pracy 28, lok. 4
20-126 Lublin / Poland

tel. +48 81 442 00 15
 

Projekt pt.: „Firmy typu spin off/spin out szansą na efektywną komercjalizację osiągnięć naukowych. Program szkoleń i doradztwa”


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego

oraz

Wydział Politologii UMCS


zapraszają na konferencję:

 

„Przedsiębiorczość akademicka szansą na efektywną komercjalizację osiągnięć naukowych”

 

           W marcu 2011 r. zakończy się projekt „Firmy typu spin off/spin out szansą na efektywną komercjalizację osiągnięć naukowych”. Program szkoleń i doradztwa” realizowany przez Fundację Centrum Rozwoju Lokalnego i Wydział Politologii UMCS. Podsumowanie Projektu jest doskonałą okazją do podjęcia dyskusji na temat niezwykle ciekawego zjawiska, jakim jest przedsiębiorczość akademicka, a w szczególności zakładanie i działalność firm typu spin off i spin out.

           W związku z powyższym zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji pt. „Przedsiębiorczość akademicka szansą na efektywną komercjalizację osiągnięć naukowych”, która odbędzie się w Lublinie 10 marca 2011 roku w Lublinie Auli Wydziału Politologii, Pl. Litewski 3.
 

           Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o pobranie formularza zgłoszeniowego (do pobrania na dole strony) i przesłanie na adres: firma@rozwojlokalny.pl lub fax: 81 442 00 15.

           Szczegółowych informacji w imieniu organizatorów udziela Andrzej Pietruczuk tel. 81 448 28 59, e-mail: firma@rozwojlokalny.pl

Program konferencji Przedsiebiorczość Akademicka
 

           Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia referatów i artykułów naukowych. Proponujemy, aby tematy wystąpień koncentrowały się wokół następujących zagadnień:

- Geneza, pojęcie i istota firm typu spin off/out, tendencje i kierunki rozwoju,

- Osiągnięcia firm tego typu w Polsce i innych krajach,

- Regionalne i lokalne uwarunkowania działalności przedsiębiorczości akademickiej,

- Przedstawienie dobrych praktyk, sukcesów przedsiębiorczości akademickiej na rynku lokalnym,

- Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin off/out,

- Pojęcie innowacji w przedsiębiorczości akademickiej,

- Źródła finansowania przedsiębiorczości akademickiej,

- Fundusze unijne i inne formy wsparcia rozwoju przedsiębiorczości akademickiej,

- Relacje w biznesie, kreowanie postaw przedsiębiorczych,

- Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, tendencje, zagrożenia.
 

 

Informacje o projekcie

 

 

 

Projekt ma na celu pomoc w wykorzystaniu posiadanej wiedzy akademickiej i naukowej w projektach gospodarczych. Pomoże w efektywniejszym transferze potencjału naukowego Lubelszczyzny na grunt komercyjny.
W ramach projektu przewidziano bezpłatne szkolenia uzupełnione konsultacjami z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla:
 

  • studentów,
  • absolwentów,
  • pracowników naukowych i naukowo-badawczych z terenu województwa lubelskiego.

 

Jeden cykl szkoleniowy obejmuje 11 modułów (po 8 godzin każdy).
 

 

Tematy szkoleń:

 

 

Moduł I
  Kreowanie postaw przedsiębiorczych
Moduł II
  Relacje w biznesie
Moduł III
  Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Moduł IV
  Zagadnienia podatkowe i zasady ubezpieczeń społecznych
Moduł V
  Badania rynku i plan marketingowy
Moduł VI
  Źródła finansowania działalności gospodarczej
Moduł VII
  Fundusze unijne i inne formy wsparcia rozwoju MMSP
Moduł VIII
  Innowacje, firmy typu spin off/spin out. Dolina Krzemowa - analiza przypadku
Moduł IX
  Zakładanie i prowadzenie firmy spin off i spin out
Moduł X
  Biznes plan - zakres i metodologia opracowania
Moduł XI
  Biznes plan - przygotowanie własnego projektu biznesowego

 


Organizatorzy zapewniają:

 

- profesjonalną kadrę trenerską,
- indywidualne konsultacje,
- materiały szkoleniowe,
- certyfikaty uczestnictwa,
- serwis kawowy i lunch,

 


HARMONOGRAM SZKOLEŃ:

 

I cykl:     styczeń - luty 2010 (dwie grupy)
II cykl:    marzec - maj 2010 (cztery grupy)
III cykl:   czerwiec - sierpień 2010 (dwie grupy)
IV cykl:  wrzesień - listopad 2010 (cztery grupy)
V cykl:   grudzień - luty 2010/2011(trzy grupy)
 


Informacje dotyczące projektu, tematyki szkoleń oraz formularz zgłoszeniowy można uzyskać bezpośrednio w:

Punkcie Konsultacyjno-Doradczym
przy ulicy Szewskiej 4 pok. 5a, tel. 81 534 76 74

lub Biurze Projektu
mieszczącym się przy ul. Unickiej 4 lok. 206, tel. 81 442 00 15.
 

 

 

 

Definicja firmy spin off / out:
Zgodnie z definicją PO KL spółka spin-off to nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej albo studenta bądź absolwenta w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów lub technologii, zwykle zależne w pewien sposób (organizacyjnie, formalno-prawnie, finansowo) od organizacji macierzystej.
Z kolei spółka spin-out to nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej albo studenta bądź absolwenta w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów lub technologii, zwykle niezależne od organizacji macierzystej oraz posiadająca niezależne źródła finansowania.
Tak więc, główna różnica między spółkami spin-out i spin-off dotyczy stopnia samodzielności (organizacyjnej, formalno-prawnej czy finansowej) spółki od macierzystej uczelni.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Materiały do pobrania:

 

Formularz zgłoszeniowy na konferencję (plik .doc)
Formularz zgłoszeniowy na konferencję (plik .pdf)
Regulamin rekrutacji
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie woj. lubelskiego
Oświadczenie o statusie studenta
Oświadczenie o zatrudnieniu
Tematy szkolenia
Oświadczenie o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej

Do otwierania plików PDF potrzebny jest program Adobe Reader.
Program dostępny jest bezpłatnie na stronie Adobe.www.efs.pl

Copyright © Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego | projekt Platimati.com