PL EN RU

NASZE  PROJEKTY

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 

 

 

Lubelskie Centrum Informacji Europejskiej

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
Al. Spółdzielczości Pracy 28, lok. 4
20-126 Lublin / Poland

tel. +48 81 442 00 15
 

Projekt pt.: Strategia - partnerstwo - inicjatywa. Praktyczne doświadczenia Polski w zakresie planowania strategicznego i rozwoju lokalnego" - projekt zrealizowany


 

Projekt zakończony w grudniu 2007 roku.

Informacja o projekcie

Międzynarodowy Projekt pt. „Strategia partnerstwo inicjatywa. Praktyczne doświadczenia Polski w zakresie planowania strategicznego i rozwoju lokalnego” finansowany jest z dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach „Pomocy rozwojowej 2007”. Partnerami ukraińskimi przy realizacji projekt są: „Alternatywa” – Wołyńska Organizacja Inicjatywy Młodzieżowej oraz Miasto Łuck. Z polskiej strony partnerem jest Fundacja Młoda Demokracja z Lublina. Projekt jest realizowany w miesiącach lipiec – grudzień 2007 roku.

 

Głównym celem Projektu jest wsparcie samorządu terytorialnego na Ukrainie poprzez przekazanie praktycznej wiedzy i doświadczeń z zakresu reformowania administracji publicznej, skutków integracji europejskiej dla samorządu w Polsce, planowania i zarządzania strategicznego oraz budowania partnerstw na poziomie lokalnym. Projekt jest spójny i komplementarny z Milenijnymi Celami Rozwoju przede wszystkim w zakresie dotyczącym umacniania przemian demokratycznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

 

Cele bezpośrednie Projektu:

- zainicjowanie działań związanych z rozwojem samorządności i inicjatyw lokalnych, które zostaną wykorzystane w praktyce przez partnerów z Ukrainy.

- rozwijanie polsko-ukraińskiej współpracy oraz wymiana wzajemnych doświadczeń w zakresie planowania strategicznego rozwoju i budowania partnerstw lokalnych.

- stymulowanie rozwoju współpracy oraz wymiany doświadczeń samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych.

- zainicjowanie platformy współpracy samorządu ze społecznością lokalną.

 - pokazanie modelowych rozwiązań dotyczących budowania partnerstw lokalnych, które dały wymierne efekty społecznościom lokalnym na przykładzie Polski.  

 

Przedmiotem realizacji projektu jest przekazanie polskich doświadczeń związanych ze wdrażaniem reformy administracji publicznej oraz przedstawienie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. W zakres projektu wchodzi również prezentacja inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, głównie poprzez realizację lokalnych inicjatyw społecznych w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej. W ramach projektu zostaną także przedstawione korzyści wynikające ze wdrażania strategii i planów rozwoju społeczno-gospodarczego gmin i powiatów. W ramach projektu zostaną zainicjowane i przeprowadzone społeczne konsultacje w zakresie planowania strategicznego. Finalnym produktem będzie powstanie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego dla 4 rejonów Obwodu Wołyńskiego na Ukrainie.

 

Projekt skierowany jest do administracji lokalnej, obejmującej 4 Rejony (Turisk, Gorohiw, Włodzimierz Wołyński, Kiwercy) Obwodu Wołyńskiego. Odbiorcy poszczególnych działań to przedstawiciele rad rejonów, rad sołeckich, pracownicy administracji publicznej i aktywni lokalni liderzy społeczni, przedstawiciele organizacji pozarządowych, studenci, społeczność lokalna (łącznie około 300 osób).


 

www.polskapomoc.gov.pl

Copyright © Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego | projekt Platimati.com