PL EN RU

NASZE  PROJEKTY

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 

 

 

Lubelskie Centrum Informacji Europejskiej

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
Al. Spółdzielczości Pracy 28, lok. 4
20-126 Lublin / Poland

tel. +48 81 442 00 15
 

Wieloletni Plan Finansowy

Wieloletni Plan Finansowy (WPF) to projekcja możliwości finansowych gminy, miasta, powiatu uwzględniająca wskaźniki makroekonomiczne (inflacja średnioroczna, PKB) założone stopy procentowe (WIBOR 1M, WIBOR 3M, oprocentowanie kredytów komercyjnych) poziom zadłużenia, prognozę dochodów i wydatków, oraz prognozę przychodów i rozchodów w latach 2007-2013.

Wieloletni Plan Finansowy umożliwia władzom gminy wieloletnią perspektywę w planowaniu inwestycji, służy do poprawy jakości planowania, sprawności organizacyjnej i skuteczności w osiąganiu zamierzonych celów. Obejmuje zestawienie planowanych przez Gminę zadań inwestycyjnych w ujęciu rzeczowym, finansowym i czasowym.

Dokument stanowi merytoryczną podstawę do ubiegania się o środki z funduszy strukturalnych UE, programów wspólnotowych UE i Mechanizmów Finansowych EOG. Inwestycje dofinansowane w funduszy UE wymagają udziału wkładu własnego Gminy. Wynosi on: 15%,25% albo 50% w zależności od tzw. "zysku netto" generowanego przez inwestycję. Wkład ten może pochodzić ze środków budżetu Gminy lub z zaciągniętego zadłużenia.

 

Koszt opracowania uzależniony jest od wielkości gminy (powiatu).

 

Ceny usług doradczych ustalane są na podstawie indywidualnych wymagań. Ceny i terminy realizacji podlegają negocjacji.

Copyright © Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego | projekt Platimati.com