PL EN RU

NASZE  PROJEKTY

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 

 

 

Lubelskie Centrum Informacji Europejskiej

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
Al. Spółdzielczości Pracy 28, lok. 4
20-126 Lublin / Poland

tel. +48 81 442 00 15
 

Wieloletni Plan Inwestycyjny

Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) jest średniookresowym dokumentem planistycznym, porządkującym zamierzenia inwestycyjne Gminy. WPI stanowi ważną funkcję w procesie programowania rozwoju, jest podstawą ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe, ułatwia podejmowanie bieżących decyzji w zgodności z celami rozwoju. Jest instrumentem wspomagającym zarządzanie finansowe gminy. Wiąże on kompleksowy plan rozwoju gminy i plan finansowy z rozwojem przestrzennym i polityką inwestycyjną gminy, miasta, powiatu.

Wieloletni Plan Inwestycyjny umożliwia władzom gminy wieloletnią perspektywę w planowaniu inwestycji, służy do poprawy jakości planowania, sprawności organizacyjnej i skuteczności w osiąganiu zamierzonych celów. Obejmuje zestawienie planowanych przez Gminę zadań inwestycyjnych w ujęciu rzeczowym, finansowym i czasowym.

Dokument stanowi merytoryczną podstawę do ubiegania się o środki z funduszy strukturalnych UE, programów wspólnotowych UE i Mechanizmów Finansowych EOG. Inwestycje dofinansowane w funduszy UE wymagają udziału wkładu własnego Gminy. Wynosi on: 15%,25% albo 50% w zależności od tzw. "zysku netto" generowanego przez inwestycję. Wkład ten może pochodzić ze środków budżetu Gminy lub z zaciągniętego zadłużenia.

 

Koszt opracowania uzależniony jest od wielkości gminy (powiatu).

 

Ceny usług doradczych ustalane są na podstawie indywidualnych wymagań. Ceny i terminy realizacji podlegają negocjacji.

Copyright © Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego | projekt Platimati.com