PL EN RU

NASZE  PROJEKTY

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 

 

 

Lubelskie Centrum Informacji Europejskiej

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
Al. Spółdzielczości Pracy 28, lok. 4
20-126 Lublin / Poland

tel. +48 81 442 00 15
 

Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich jest dokumentem służącym gminom w podejmowaniu decyzji o charakterze strategicznym i przewidywaniu ich długofalowych skutków. Zakłada ona wykorzystanie potencjału obszaru w celu zwiększenia konkurencyjności produktów i usług, poprawę jakości życia na obszarach wiejskich, zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu i związanych z tym wpływów z turystki.

Zintegrowana Strategia rozwoju Obszarów Wiejskich obejmować będzie m.in. charakterystykę jednostki odpowiedzialnej za realizację strategii , diagnozę obszaru objętego Zintegrowaną Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich (charakterystykę obszaru, potencjał demograficzny i gospodarczy), aktualnie wdrażane inicjatywy i projekty na obszarze ZSROW, analizę SWOT obszaru objętego ZSROW, wizję i misję, tematy wiodące i cele strategiczne ZSROW, problematykę wpływu realizacji ZSROW na rozwój regionu,.

Realizacja ZSROW przyczyni się do realizacji priorytetowych działań wskazanych w Strategii Rozwoju Kraju. Dzięki wdrożeniu ZSROW nastąpi modernizacja struktury gospodarki na obszarze gminnym i rozwój sektora usługowego, szczególnie w dziedzinie turystyki, połączony z rozwojem przedsiębiorczości. Zwiększy się atrakcyjność regionu poprzez rozbudowę infrastruktury wiejskiej, zarówno technicznej i sportowo – rekreacyjnej. Wdrożenie ZSROW przyczyni się do zdywersyfikowania źródeł dochodów ludności wiejskiej oraz poprawy przetwórstwa i marketingu lokalnych produktów rolnych. Podjęcie działań zapisanych w ZSROW zapobiegnie także marginalizacji obszarów wiejskich.

 

Koszt opracowania uzależniony jest od liczby i wiekości gmin tworzących Lokalną Grupę Działania.

 

Ceny usług doradczych ustalane są na podstawie indywidualnych wymagań. Ceny i terminy realizacji podlegają negocjacji

Copyright © Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego | projekt Platimati.com