Lubelskie Centrum Samorządu Terytorialnego

Jednostki samorządu terytorialnego w Polsce są zobowiązane do spełnienia coraz większych wymogów w zakresie szeroko pojmowanego zarządzania na swoim terenie. W dużej części wynika to z członkostwa w Unii Europejskiej, jednakże związane jest także ze zmieniającą się rzeczywistością społeczno-gospodarczą w Polsce. Zarządzanie w samorządzie terytorialnym obejmuje w szczególności: zarządzanie finansami, zarządzanie strategiczne, zarządzanie majątkiem, zarządzanie ochroną środowiska, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami, itd.

Pomimo szerokiej oferty różnych instytucji i firm w zakresie szkoleń, doradztwa, informacji i innych typów wsparcia, w dalszym ciągu gminy i powiaty nie otrzymują kompleksowego wsparcia i opieki merytorycznej. Tworzy to w wielu przypadkach atmosferę chaosu, szumów informacyjnych
i niekompetentnego działania. Dodatkowo na terenie Lubelszczyzny działa szereg firm spoza regionu, które świadcząc pomoc dla samorządu niejednokrotnie nie znają wielu różnych uwarunkowań i specyfiki lokalnej, co również niekorzystnie wpływa na efektywny rozwój i poziom zarządzania w jednostkach samorządowych.

Wychodząc naprzeciw w/w problemom Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego oraz Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej Wydziału Politologii UMCS postanowiły utworzyć

Lubelskie Centrum Rozwoju Samorządu Terytorialnego

LCRST jest instytucją, która skupia najlepszych ekspertów z Regionu i spoza, specjalizujących się
w różnych dziedzinach związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej. Kadrę przede wszystkim stanowią wykładowcy lubelskich uczelni, pracownicy i eksperci firm doradczych
i szkoleniowych, pracownicy urzędów administracji państwowej i samorządowej.

Celem głównym działalności LCRST jest wspieranie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego poprzez wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania w samorządzie
w warunkach integracji europejskiej oraz pomoc doradczą i szkoleniową w zakresie nowoczesnej wiedzy samorządowej.

Powyższy cel zostanie zrealizowany poprzez:

 • Świadczenie specjalistycznego stałego doradztwa dla samorządu;
 • Organizację szkoleń dla pracowników i radnych samorządowych;
 • Świadczenie usług informacji prawnej;
 • Pomoc w przygotowaniu aplikacji projektowych;
 • Zarządzanie projektami w samorządzie;
 • Ewaluacja i monitoring wdrażanych projektów i planów;
 • Opracowanie dokumentów strategicznych, planistycznych i finansowych samorządu;
 • Pomoc w wykreowaniu strategii promocyjnej i marki samorządu;
 • Pomoc w nawiązaniu kontaktów z partnerami publicznymi, społecznymi i prywatnymi z kraju i za granicy;
 • Organizację seminariów i konferencji związanych z tematyką samorządu terytorialnego oraz rozwoju lokalnego i regionalnego;
 • Pomoc w organizacji staży i wolontariatu dla ludzi młodych zainteresowanych problematyką samorządową;
 • Wydawanie i dystrybucję comiesięcznego Lubelskiego Biuletynu Samorządowego;
 • Prowadzenie badań i analiz związanych z sytuacją w samorządzie terytorialnym.

Usługi doradcze są świadczone w szczególności w zakresie:

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy (Powiatu)
 • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy (Powiatu)
 • Wdrożenie Programu Odnowa wsi – Plan Odnowy Miejscowości
 • Lokalny Program Rewitalizacji
 • Wieloletnia Prognoza Finansowy
 • Wieloletni Plan Inwestycyjny
 • Plan Promocji Gminy (Powiatu)
 • Strategia Rozwoju Turystyki
 • Strategia Rozwoju Kultury
 • Program Ochrony Środowiska
 • Plan Gospodarki Odpadami
 • Strategia Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii
 • Studium Wykonalności Projektu
 • Raporty Oddziaływania na Środowisko
 • Opracowanie Wniosku Aplikacyjnego

Formą współpracy jest także coroczna umowa na aktualizację całości w/w dokumentacji i opracowań. Ten typ umowy, ze względu na różnice w zawartości merytorycznej różnych dokumentów oraz wielkość jednostki samorządowej jest negocjowany indywidualnie.

Usługi szkoleniowe są świadczone w szczególności w zakresie:

 • Zarządzania zasobami ludzkimi;
 • Zamówień publicznych;
 • Finansów publicznych;
 • Zarządzania urzędem publicznym;
 • Gospodarki komunalnej;
 • Zarządzania budżetem;
 • Zarządzania projektami’
 • Rozliczania projektów;
 • Ewaluacji projektów;
 • Zarządzania jakością;
 • Marketingu terytorialnego;
 • Tworzenia ofert inwestycyjnych.

Działalność Centrum jest skierowana do:

 • Samorządów gmin;
 • Gminnych jednostek organizacyjnych;
 • Samorządów powiatów;
 • Powiatowych jednostek organizacyjnych;
 • Samorządów wojewódzkich;
 • Wojewódzkich jednostek organizacyjnych;
 • Jednostek organizacyjnych administracji rządowej;
 • Wojewódzkich jednostek organizacyjnych.