O fundacji

Misja i cele Fundacji

Do głównych celów Fundacji należą:

 • promocja i wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego,
 • aktywizacja i mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju lokalnego i regionalnego,
 • wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
 • rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa,
 • rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy krajowej i międzynarodowej.

Działania Fundacji

Głównymi działaniami Fundacji są:

 • umożliwianie i podejmowanie wszelkich działań służących rozwojowi obszaru działania Fundacji,
 • sporządzanie ekspertyz, raportów, analiz i innych opracowań,
 • organizowanie, prowadzenie i finansowanie prac naukowo-badawczych,
 • podejmowanie i utrzymywanie kontaktów i współpracy z organizacjami w Polsce i za granicą,
 • organizowanie, prowadzenie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym i szkoleniowym, w szczególności seminariów, szkoleń, konferencji, zjazdów naukowych i warsztatów.
 • współpraca i wymiana doświadczeń z podmiotami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji na poziomie krajowym i międzynarodowym,
 • pozyskiwanie środków finansowych pochodzących z programów i funduszy Unii Europejskiej oraz z innych źródeł pomocowych dla realizacji celów statutowych Fundacji,
 • wspieranie, inicjowanie i prowadzenie innych działań zmierzających do realizacji celów Fundacji.

Statut

Statut Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego

Zarząd Fundacji

dr Mariusz W. Sienkiewicz – Prezes Zarządu

e-mail: m.sienkiewicz@rozwojlokalny.pl


Rada Fundacji

 • dr Monika Sidor – Przewodnicząca Rady Fundacji
 • dr Katarzyna Kuć-Czajkowska – Zastępca Przewodniczącej Rady Fundacji