Projekty

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego realizuje przedsięwzięcia służące rozwojowi lokalnemu i regionalnemu. Koncentrujemy swoją działalność na projektach służących aktywizacji obszarów wiejskich oraz rozwojowi przedsiębiorczości.
W centrum naszego zainteresowania są również projekty transgraniczne i międzynarodowe. Przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, rolnicy i organizacje pozarządowe mają dodatkowe możliwości uzyskania znacznego wsparcia finansowego na realizację pilnych inwestycji i istotnych dla siebie przedsięwzięć.

Z jakich źródeł dofinansowania korzystamy?

Najważniejszym źródłem finansowania naszych projektów są fundusze Unii Europejskiej, które są wykorzystywane poprzez funkcjonowanie programów na szczeblu krajowym, jak i regionalnym. Istotnym źródłem są również środki krajowe oraz środki finansowe innych państw, np. USA.

Informacje na temat beneficjentów:

Każde działanie oraz każdy program skierowany jest do odpowiedniej grupy odbiorców. Trafny wybór działania  ramach którego projekt będzie ubiegał się o dofinansowanie, to większa szansa na sukces.

Odbiorcami naszych projektów są przede wszystkim:

 • przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, administracji, oświaty i innych jednostek sektora samorządowego i rządowego;
 • mieszkańcy obszarów wiejskich, w szczególności rolnicy;
 • przedsiębiorcy;
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych;
 • inne podmioty, dla których wsparcia można uzyskać dofinansowanie

Projekty krajowe:

 • Projekt pt.: „Włącz się w dialog”
 • Projekt pt. „Nowy zawód nowe możliwości”
 • Projekt pt. „Inicjatywy lokalne szansą na rozwój Lubelszczyzny”
 • Projekt pt. „Lokalne partnerstwa na rzecz rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego”
 • Aktywność mieszkańców – szansą rozwoju obszaru LGD
 • Program LEADER w gminach Zamość, Krasnobród, Józefów i Adamów
 • Projekt pt.: „Firmy typu spin off/spin out szansą na efektywną komercjalizację osiągnięć naukowych. Program szkoleń i doradztwa”

Projekty międzynarodowe: