Jednostki samorządu terytorialnego

Jednostki samorządu terytorialnego w Polsce są zobowiązane do spełnienia coraz większych wymogów w zakresie szeroko pojmowanego zarządzania na swoim terenie. W dużej części wynika to z członkostwa w Unii Europejskiej, jednakże związane jest także ze zmieniającą się rzeczywistością społeczno-gospodarczą w Polsce. Zarządzanie w samorządzie terytorialnym obejmuje w szczególności: zarządzanie finansami, zarządzanie strategiczne, zarządzanie majątkiem, zarządzanie ochroną środowiska, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami, itd.

Pomimo szerokiej oferty różnych instytucji i firm w zakresie szkoleń, doradztwa, informacji i innych typów wsparcia, w dalszym ciągu gminy i powiaty nie otrzymują kompleksowego wsparcia i opieki merytorycznej. Tworzy to w wielu przypadkach atmosferę chaosu, szumów informacyjnych
i niekompetentnego działania. Dodatkowo na terenie Lubelszczyzny działa szereg firm spoza regionu, które świadcząc pomoc dla samorządu niejednokrotnie nie znają wielu różnych uwarunkowań i specyfiki lokalnej, co również niekorzystnie wpływa na efektywny rozwój i poziom zarządzania w jednostkach samorządowych.

Wychodząc naprzeciw w/w problemom Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego oraz Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej Wydziału Politologii UMCS postanowiły utworzyć

Lubelskie Centrum Rozwoju Samorządu Terytorialnego

LCRST jest instytucją, która skupia najlepszych ekspertów z Regionu i spoza, specjalizujących się
w różnych dziedzinach związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej. Kadrę przede wszystkim stanowią wykładowcy lubelskich uczelni, pracownicy i eksperci firm doradczych
i szkoleniowych, pracownicy urzędów administracji państwowej i samorządowej.

Celem głównym działalności LCRST jest wspieranie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego poprzez wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania w samorządzie
w warunkach integracji europejskiej oraz pomoc doradczą i szkoleniową w zakresie nowoczesnej wiedzy samorządowej.

Powyższy cel zostanie zrealizowany poprzez:

 • Świadczenie specjalistycznego stałego doradztwa dla samorządu;
 • Organizację szkoleń dla pracowników i radnych samorządowych;
 • Świadczenie usług informacji prawnej;
 • Pomoc w przygotowaniu aplikacji projektowych;
 • Zarządzanie projektami w samorządzie;
 • Ewaluacja i monitoring wdrażanych projektów i planów;
 • Opracowanie dokumentów strategicznych, planistycznych i finansowych samorządu;
 • Pomoc w wykreowaniu strategii promocyjnej i marki samorządu;
 • Pomoc w nawiązaniu kontaktów z partnerami publicznymi, społecznymi i prywatnymi z kraju i za granicy;
 • Organizację seminariów i konferencji związanych z tematyką samorządu terytorialnego oraz rozwoju lokalnego i regionalnego;
 • Pomoc w organizacji staży i wolontariatu dla ludzi młodych zainteresowanych problematyką samorządową;
 • Wydawanie i dystrybucję comiesięcznego Lubelskiego Biuletynu Samorządowego;
 • Prowadzenie badań i analiz związanych z sytuacją w samorządzie terytorialnym.

Usługi doradcze są świadczone w szczególności w zakresie:

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy (Powiatu)
 • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy (Powiatu)
 • Wdrożenie Programu Odnowa wsi – Plan Odnowy Miejscowości
 • Lokalny Program Rewitalizacji
 • Wieloletnia Prognoza Finansowy
 • Wieloletni Plan Inwestycyjny
 • Plan Promocji Gminy (Powiatu)
 • Strategia Rozwoju Turystyki
 • Strategia Rozwoju Kultury
 • Program Ochrony Środowiska
 • Plan Gospodarki Odpadami
 • Strategia Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii
 • Studium Wykonalności Projektu
 • Raporty Oddziaływania na Środowisko
 • Opracowanie Wniosku Aplikacyjnego

Formą współpracy jest także coroczna umowa na aktualizację całości w/w dokumentacji i opracowań. Ten typ umowy, ze względu na różnice w zawartości merytorycznej różnych dokumentów oraz wielkość jednostki samorządowej jest negocjowany indywidualnie.

Usługi szkoleniowe są świadczone w szczególności w zakresie:

 • Zarządzania zasobami ludzkimi;
 • Zamówień publicznych;
 • Finansów publicznych;
 • Zarządzania urzędem publicznym;
 • Gospodarki komunalnej;
 • Zarządzania budżetem;
 • Zarządzania projektami’
 • Rozliczania projektów;
 • Ewaluacji projektów;
 • Zarządzania jakością;
 • Marketingu terytorialnego;
 • Tworzenia ofert inwestycyjnych.

Działalność Centrum jest skierowana do:

 • Samorządów gmin;
 • Gminnych jednostek organizacyjnych;
 • Samorządów powiatów;
 • Powiatowych jednostek organizacyjnych;
 • Samorządów wojewódzkich;
 • Wojewódzkich jednostek organizacyjnych;
 • Jednostek organizacyjnych administracji rządowej;
 • Wojewódzkich jednostek organizacyjnych.

Realizowane usługi doradcze

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego w Lublinie dysponująca dużym potencjałem organizacyjnym i merytorycznym, posiadająca wieloletnie doświadczenie przy opracowywaniu dokumentów strategicznych dla samorządów terytorialnych oraz zapewniająca profesjonalizm i nowoczesne proeuropejskie metody opracowań, odpowiadając na ogromne zapotrzebowanie rynkowe,  pragnie przedstawić ofertę poszczególnych kategorii usług doradczych dla samorządu terytorialnego:

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plan rozwoju lokalnego
Wdrożenie Programu Odnowa wsi - Plan Odnowy Miejscowości
Lokalny Program Rewitalizacji
Wieloletni Plan Finansowy
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Plan Promocji Gminy
Strategia Rozwoju Turystyki
Strategia Rozwoju Kultury
Program Ochrony Środowiska
Strategia Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii
Strategia Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii
Strategia Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii
Raporty Oddziaływania na Środowisko
Opracowanie Wniosku Aplikacyjnego
Pomoc w skutecznym wdrożeniu Programu Leader