Organizacje pozarządowe

Sektor organizacji pozarządowych stanowi, obok sektora publicznego i prywatnego, istotną część rzeczywistości społecznej i gospodarczej w Polsce. Rozwój organizacji pozarządowych nastąpił szczególnie  w ostatnich latach i miał ścisły związek z możliwościami finansowymi jakie pojawiły się dla Polski, głównie w kontekście integracji z Unia Europejską.

Rozpoczęty, nowy okres programowania Unii Europejskiej oraz korzyści zeń wynikającego dla Polskich NGO’s w coraz większym stopniu pozwalają na rozwój sektora pozarządowego.

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego pragnie rozwijać współpracę z organizacjami pozarządowymi. Współpraca ma formę zarówno wspólnej realizacji projektów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych, jak i tez pomocy eksperckiej w aplikowaniu o te środki.

Realizowane usługi doradcze

W ramach realizowanych usług doradczych proponujemy pomoc dla innych fundacji i stowarzyszeń w opracowaniu wniosków o dofinansowania różnych projektów zarówno ze źródeł funduszy unijnych, jak tez programów krajowych i innych organizacji międzynarodowych.

W zależności od potrzeb i dokonanych uzgodnień oferowana pomoc ekspercka Fundacji może być pomocą odpłatną, ale może również polegać na podjęciu partnerskiej współpracy w realizacji danego projektu.

Zapraszamy serdecznie inne organizacje pozarządowe do współpracy!!!